Het verschil tussen de witte en de blauwe Nijl kun je uit elkaar houden door de L in blauw

Dit is ook de L van Links

Elise
De BH van Sara
Dylan Henssen

Om het land Bulgarije met de hoofdstad Sofia te onthouden

In Bulgarije wonen een "boel" meisjes en die heten allemaal Sofia.

Inge

Alle continenten van groot naar klein.

Alle Apen Naaien Zakdoekjes Aan Elkaar, Ongelofelijk!

A zië

A frika

N oord-Amerika

Z uid-Amerika

A ntarctica

E uropa

O ceanië

Mmm

De kenmerken van cultuurverspreiding kunnen worden onthouden met de zin
Mijn Tante Maakt Hopjesvla

M igratie
T ante
M edia
H andel

I

De tien geboden voor de eerste hulpverlening, kun je onthouden met de zin
Goh, Gisteren Scheelde Het Maar Anderhalve Actiepunt Bij de C&R

G evaar?
G etuigen?
S lachtoffer aanspreken
H ulp zoeken/roepen
M ond bekijken
A demhaling controleren
A larm slaan
B eadem tweemaal
C irculatie controleren
R eanimeren


Remco van Daalen

Om de buurlanden van Oostenrijk te onthouden, kun je denken aan de zin
Daar Traint Sinterklaas Hard Studerend In Zwitserland

D uitsland
T sjechië
S interklaas
H ongarije
S lovenië
I talië
Z witserland

Suzanne Meijer

De dammen en stuwdammen van Nederland, kun je onthouden met de zin
Super Veel Grietjes Vinden Het Boertje Ongelofelijk

S tormvloedklering Hollandse IJssel
V eersegatdam en zandkreekdam
G revelingendam
V olkerdakdam
H arinvlietdam
B rouwersdam
O osterschelde (stormvloedkering, oesterdam en philipsdam)


Emmy van der Peet

De draairichting van schroeven kun je onthouden door te denken aan
Righty Tighty, Lefty Loosy

Rechtsom = vast
Linksom = Los

Raymond

Deze kun je onthouden met het acroniem BOWIE

B ouw
O ntginning van delfstoffen
W aterwinning
I ndustrie
E nergie opwekken

Paulien
Meer ezelsbruggetjes tonen