Om de Eurolanden te onthouden, kun je deze zin gebruiken
SMS FF BONDIGE CLIPS

S lovenië
M alta
S lowakije

F rankrijk
F inland


B elgië
O ostenrijk
N ederland
D uitsland
I erland
G riekenland
E stland

C yprus
L uxemburg
I talië
P ortugal
S panje


Sien

Om deze functies te onthouden, kun je denken aan HOODTI

H andel
O versla
O pslag
D iensten
T ransport
I ndustrie

Deze kun je onthouden met de zin
Koude Latijnse Regels Worden Bedacht Vanwege Fantasie


K limaat

L ithologie

R eliëf

W ater

B odem

V egetatie

F auna

De volgorde staat op basis van prioriteit

Elzemieke

Om de afzettingen te onthouden, kun je denken aan de zin 
Flessen Eten Geen Moorkop

F luviatiele afzetting (rivier)
E ologische afzetting (wind)
G laciale afzetting (ijs)
M aritieme afzetting (zee)

Sanne

Deze kun je onthouden met de zin
Als Beren Kunnen Duikelen, Dan Eet Dave Mijn Oogbal

A ken
B onn
K eulen
D usseldorf
D uisburg
E ssen
D ortmun
M unster
O snaburk

Leonie

Deze kun je onthouden aan de hand van GAS RoC

G rote Bekken
A ppalachen
S ierra nevada
R ocky mountains
C ascade gebergte

Ebru Onur

Om de volgorde van de ijstijden te onthouden, kun je denken aan het acroniem WESHP

W eichselien --> Geen ijstijd
E emien --> IJstijd
S aalien --> Geen ijStijd
H olosteinien --> IJstijd
H oloceen --> Geen ijstijd
P leistoceen --> IJstijd

E Remijnse

De volgorde van de kastenstelsels van India kun je onthouden met de zin
Ben Kei Veel Snoep Winkels Doorgelopen

B rahmanen
K shatriaya's
V aishya's
S hudra's
D alits

Ellis

De lagen kun je onthouden door te denken aan 
Nina Plaagt Bas Stevig, Kim Rent Duizelig Hierheen 

N etlaag
P apillenlaag
B asaalcellenlaag
S tekellaag
K orrellaag
R einse barrière
D oorschijnendelaag
H oornlaag

Sharon

Trage Stieren Maken Trage Eieren

T roposfeer
S tratosfeer
M esosfeer 
T hermosfeer 
E xosfeer 

Meer ezelsbruggetjes tonen