Deze kun je onthouden aan de zin
Point and Shoot

P arasympaticus --> Erectie
S ympaticus --> Emissie

Abdelghani Bouhiouf

De botten vanaf de zijkant gezien kun je onthouden door NEL SPOT F

N asale
E tmoïdale
L acrimale
S phenoïdale
P ariëtale
O ccipitale
T emporale
F rontale


Chantal Bakker

Om deze te onthouden kun je denken aan SCOMBAG

S amenwerker
C ommunicator
O rganisator
M edisch expert
B eroepsbeoefenaar
A cademicus
G ezondheidsbevorderaar

Om de acht carpale botten te onthouden, kun je denken aan
Sam Likes To Push The Toy Car Hard

Proximaal van duim naar pink
S caphoid
L unate
T riquetrum
P isiforme
Distaal van duim naar pink
T rapezium
T rapezoid
C apitate
H amat


Gian van der Water

De zeven dimensies van de Geneeskunde kun je onthouden door de zin
Levend Keert Koning Terug, Christus Feest Begint


L okalisatie


K waliteit


K wantiteit


T ijd


C ontext


F actoren


B egeleidende verschijnselen

Gian van der Water

De volgorde van de drie ontwikkelingstadia van een embryo, gevolgd door de drie kiemlagen, zijn te onthouden aan de hand van MoBGaDEME

Mo rurla
B lastula
G astrula

E ctroderm
M esoderm
E ndoderm

Norbert de Vries

Deze kun je onthouden door GET SMASH'D

G alstones
E thanol
T rauma
S teroids
M umps
A uto-immuun
S corpion-bite
H yperlipidaemia
D rugs

René Verbeek

Deze kunnen onthouden worden aan de hand van SPLENO

S ekwestreren van erytrocyten bij hemolytische anemieën
P roliferatie secundair aan een acute of chronische ontsteking:
•acuut: sepsis, bacteriële endocarditis, tyfus, mononucleosis infectiosa, hepatitis;
•chronisch: brucellose, tuberculose, lues, malaria, leishmania, schistosomiasis,syndroom van Felty bij reumatoïde artritis, sle
L ipide-depositie of andere stapelingsziekten (ziekte van Gaucher, hemochromatose,amyloïdose, ziekte van Niemann-Pick)
E igenschappen sinds geboorte aanwezig (milt-hemangiomen, hamartomen, cysten)
N iNvasie door granulomen of hematologische maligniteiten.
O Ophoping van bloed:
•milttrauma;
•portale hypertensie (levercirrose, hartfalen, portale of miltvenetrombose).

Mas

Deze spieren kun je onthouden met SITS

S upraspinatus muscle

I nfraspinatus muscle

T eres minor muscle

S ubscapularis muscle

Gian van der Water

Deze kun je onthouden met de zin
Bekende Vlamingen willen Centrale Verwarming

B eschrijven
V erklaren
C ontroleren
V oorspellen

Ria
Meer ezelsbruggetjes tonen