Actievoorwaarden - Ezelsbruggetje Spring naar content

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden – ‘Ezelsbruggetje Challenge’

Datum: 14 maart

 

Artikel 1 – Algemeen

 • Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘Ezelsbruggetje Challenge’ (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Lyceo B.V., gevestigd te 2316 XE Leiden, aan de Schipholweg 66 (hierna: “Lyceo”).
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
 • De Actie loopt vanaf maandag 14 maart 2022 16:00 uur tot en met maandag 21 maart 2022 23:59 uur (“Actieperiode”). Deelname na maandag 21 maart 2022 23:59 uur is niet meer mogelijk. De Actie wordt uitsluitend gehouden in Nederland.

 

Artikel 2 – Deelname

2.1. Iedere natuurlijke persoon die op het moment van deelname beschikt over een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland en tussen de 12 en 18 jaar oud is mag deelnemen aan de Actie. Deelnemers onder de 18 jaar oud hebben voor deelname toestemming nodig van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

2.2. Medewerkers van Lyceo, of aan Lyceo gelieerde ondernemingen, alsook andere personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of de Prijs of de (indirecte) aanbieder van de Prijs betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.

2.3. Om deel te nemen aan de Actie moet je de volgende stappen doorlopen:

 1. Ga tijdens de Actieperiode naar het TikTok- of Instagramaccount van Emma Heesters of naar het Instagramaccoun van Lyceo en bekijk de story met de titel “Ezelsbruggetje Chalenge” gepubliceerd op maandag 14 maart 2022
 2. vraag toestemming aan jouw ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om deel te nemen aan de Actie;
 3. bedenk jouw eigen ezelsbruggetje op basis van de lesstof van de middelbare school;
 4. ga naar de website www.ezelsbruggetje.nl (“Website”) en
 1. klik je op de knop ‘Upload Ezelsbruggetje’;
 2. kies het schoolvak aan waarvoor jouw ezelsbruggetje gebruikt kan worden;
 • vul jouw voornaam in;
 1. laat jouw e-mailadres achter;
 2. geef de titel van jouw ezelsbruggetje op;
 3. beschrijf jouw ezelsbruggetje of de moeilijke lesstof waardoor je op het idee voor het ezelsbruggetje bent gekomen (maximaal 300 woorden);
 • lees de privacy policy via de beschikbare link en vink het veld ‘Ik ga akkoord met de privacy policy’ aan, en
 • klik op de knop ‘Versturen’.

Een inzending voor de Actie wordt hierna aangeduid als “Inzending”.

2.4. Uitsluitend als je tijdens de Actieperiode bovenstaande stappen op correcte wijze hebt gevolgd, doe je mee aan de Actie.

2.5. Jouw deelname aan de Actie gebeurt op jouw eigen verantwoordelijkheid.

2.6. Deelname kost niets, afgezien van mogelijke kosten van jouw internetverbinding en (het gebruik van) je device.

2.7. Lyceo is gerechtigd om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij vindt dat deelnemers deze Actievoorwaarden schenden, of als zij vindt dat deelnemers zich op een andere manier verkeerd gedragen (zoals bij valsspelen, het inzenden van ongepaste of aanstootgevende teksten). Lyceo hoeft geen reden te geven voor diskwalificatie, en hoeft een gediskwalificeerde deelnemer geen schadevergoeding te betalen.

2.8. Je kunt alleen op jouw eigen naam deelnemen. Niet met meerdere personen tegelijk, en ook niet in samenwerking met anderen om je kans op winst te vergroten.

2.9. Je kunt zo vaak meedoen als je wilt, maar je kunt maar één keer een Prijs winnen.

 

Artikel 3 – (Auteurs)rechten

3.1. Jouw Inzending moet door jou zelf bedacht zijn, of je moet toestemming hebben van degene die jouw Inzending heeft bedacht om met de Inzending mee te doen aan de Actie. Door deel te nemen aan de Actie garandeer je dat jij alle rechten hebt met betrekking tot jouw Inzending en garandeer je dat jouw Inzending geen inbreuk maakt op auteursrechten, merkrechten of andere rechten van derden.

3.2. Door deel te nemen aan de Actie geef je aan Lyceo en door Lyceo aangewezen partijen (samen: “Licentiehouders”) toestemming om jouw Inzending te gebruiken in het kader van de Actie, waaronder (mocht je winnen) het verwerken van jouw Inzending in een lied en het wereldwijd openbaar maken van dat lied. Je kunt tegenover de Licentiehouders geen aanspraak maken op een vergoeding voor het gebruik van jouw Inzending.

3.3. Door deel te nemen aan de Actie doe je (voor zover dat kan op basis van de wet) afstand van jouw persoonlijkheidsrechten op jouw Inzending, waaronder het recht op naamsvermelding en het recht je te verzetten tegen wijziging van jouw Inzending.

 

Artikel 4 – Inzendingen
4.1. Inzendingen moeten netjes zijn. Ze mogen niet beledigend, grof, aanstootgevend of obsceen zijn, en ze mogen niet aanzetten tot crimineel gedrag.
4.2. Onvolledige, illegale en te late Inzendingen worden niet geaccepteerd. Lyceo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) vertraagde, onvolledige of verloren Inzendingen als gevolg van technische redenen of andere oorzaken.

 

Artikel 5 – Prijs

5.1. In het kader van de Actie wordt één prijs ter beschikking gesteld (“Prijs”). De Prijs bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. een video van 15 seconden waarin Emma Heesters een aan de hand van jouw Inzending gecomponeerd lied zingt, en
 2. vijf lessen in een hobby naar keuze ter waarde van 500 euro en gegeven in Nederland.

5.2. De Prijs is strikt persoonlijk, niet inwisselbaar voor geld of iets anders, en je kunt de Prijs niet overdragen aan iemand anders zonder schriftelijke toestemming van Lyceo.

5.3. De eventuele kansspelbelasting die verschuldigd is over de Prijs komt geheel voor rekening van Lyceo. Lyceo is verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht van de kansspelbelasting.

 

Artikel 6 – Aanwijzing van de Winnaar

6.1. Een jury zal op onafhankelijke wijze uit alle geldige Inzendingen die zijn ontvangen tijdens de Actieperiode één winnaar bepalen, plus een aantal reservewinnaars. De winnaar is de deelnemer die volgens de jury de meest creatieve en originele Inzending heeft gedaan (“Winnaar”).

6.2. Lyceo neemt op vrijdag 18 maart 2022 per e-mail contact op met de Winnaar.

6.3. De Winnaar dient, zodra verzocht door Lyceo, maar uiterlijk op maandag 21 maart 2022 de volgende gegevens te verstrekken met toestemming van zijn of haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s):

 1. bewijs van toestemming van zijn of haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname aan de Actie;
 2. opgave van de vijf hobbylessen inclusief locatie (verenging of instantie) waar je de Winnaar lessen wil gaan volgen, en
 3. eventuele overige gegevens die nodig zijn voor Lyceo om de aanmelding voor de vijf hobbylessen compleet te maken.

Lyceo zal contact opnemen met de vereniging of instantie naar keuze om de aanmelding voor de vijf hobbylessen compleet te maken en de betaling af te handelen.

6.4. Indien een Winnaar de gevraagde informatie niet levert binnen de gestelde termijn, dan vervalt dienst recht op de Prijs. In dat geval zal Lyceo per e-mail contact opnemen met de eerste reservewinnaar. Indien ook de eerste reservewinnaar de gevraagde informatie niet levert binnen de gestelde termijn en/of de Prijs niet tijdig accepteert, dan vervalt ook diens recht op de Prijs. In dat geval zal Lyceo via e-mail contact opnemen met de volgende reservewinnaar, enzovoort, totdat een reservewinnaar binnen de gestelde termijn de gevraagde informatie levert en de Prijs tijdig accepteert. Indien geen van de reservewinnaars de gevraagde informatie levert en de Prijs tijdig accepteert, dan vervalt de prijs aan Lyceo.

6.5. Lyceo maakt uiterlijk op maandag 4 april 2022 via haar socialemedia kanalen de Winnaar bekend.

6.6. De beslissing van de jury is definitief. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

 

Artikel 7 – Medewerking winnaar

7.1. De Winnaar kan gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten die verband houden met de Actie, zoals foto- en filmopnamen en interviews. Lyceo zal deze foto- en filmopnamen en interviews mogen gebruiken in haar communicatie. Lyceo is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Lyceo is voor zover rechtens mogelijk, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie of gebruik of inzet van een door of namens Lyceo uitgekeerde Prijs.

8.2. Lyceo besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten op de door Lyceo openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Lyceo worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Lyceo doen ontstaan.

8.3. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden gelden eveneens voor door Lyceo ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

8.4. Deelnemer vrijwaart Lyceo van alle aanspraken van derden die verband houden met zijn deelname aan de Actie.

8.5. De Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door TikTok en/of Instagram en is op geen enkele manier geassocieerd met TikTok en/of Instagram. Door deelname aan de Actie erkent en accepteert de deelnemer dat TikTok en/of Instagram op geen enkele manier aansprakelijk is voor welke schade dan ook in verband met (deelname aan) de Actie, en doet de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk afstand van iedere vordering op TikTok en/of Instagram voortvloeiende uit (deelname aan) de Actie.

 

Artikel 9 – Privacy

9.1. Lyceo verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van de Actie. Het verwerken van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van Artikel 6 lid 1 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679)

9.2. Lyceo verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy policy, te raadplegen via www.ezelsbruggetje.nl/privacybeleid (hierna: “Privacyverklaring”). De Privacyverklaring geeft onder meer informatie over jouw privacyrechten. Voor zover dit artikel 9 afwijkt van de Privacyverklaring, gaan de bepalingen van dit artikel 9 voor.

9.3. De persoonsgegevens van deelnemers en Winnaars worden mogelijk verstrekt aan andere groepsmaatschappijen van Lyceo en aan derden die assisteren bij de organisatie van de Actie, inclusief aan partijen die de Prijs levert en bezorgt en aan partijen die assisteren bij de promotionele activiteiten rondom de Actie.

9.4. Je persoonsgegevens worden slechts opgeslagen voor zolang dat noodzakelijk is voor de organisatie van de Actie.

9.5. Wanneer je de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, kun je niet deelnemen aan de Actie.

 

Artikel 10 – Klachten

10.1. Vragen, klachten of opmerkingen over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar gemaakt worden via e-mail aan info@lyceo.nl.

 

Artikel 11 – Slotbepalingen

11.1. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen via de website www.ezelsbruggetje.nl/actievoorwaarden.

11.2. Lyceo is gerechtigd deze Actievoorwaarden naar eigen inzicht en zonder opgave van reden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, zonder dat Lyceo daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging van de Actie en/of deze Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Lyceo bekend worden gemaakt via de Website.

11.3. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Lyceo gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

11.4. Op deze Actie is het Nederlandse recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de Actie of de Actievoorwaarden kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Home
Alle items
Uploaden