Categorieen

Hoe werkt Ezelsbruggetje.nl?

Je hebt natuurlijk al een knappe kop, maar met een ezelsbruggetje vergeet je nooit meer lastige rijtjes, namen en formules. Zo wordt huiswerk maken en leren een stuk leuker.

Zoek per categorie (vak) naar een ezelsbruggetje dat jou helpt om lastige lesstof te onthouden. Als je een profiel aanmaakt, kun je handige ezelsbruggetjes toevoegen aan je favorieten.

Heeft jouw knappe kop zelf een ezelsbruggetje bedacht (en staat deze nog niet in het overzicht)? Voeg deze dan snel toe. Je ziet jouw eigen ezelsbruggetje samen met je favorieten terug in je persoonlijke overzicht (profiel).

Vragen

Heb je een foutje ontdekt of heb je vragen over de website? Stuur ons een
E-mail

voorwaarden

Powered by acato

Gebruikersvoorwaarden – Ezelsbruggetje.nl


Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Ezelsbruggetje: een door een Gebruiker op de Website geplaatst ezelsbruggetje.
Ezelsbruggetje.nl: Ezelsbruggetje.nl, gerealiseerd in opdracht van Lyceo B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27302254.
Gebruiker: een persoon die gebruik maakt van de Website.
Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden betreffen het gebruik van de Website.
Website: de website www.ezelsbruggetje.nl.


Artikel 2. Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Website door Gebruiker. Door het gebruik van de Website, verklaart Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Ezelsbruggetje.nl heeft te allen tijde het recht de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.


Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

Ezelsbruggetje.nl behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die Ezelsbruggetje.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
De door de Gebruiker bij het plaatsen van een Ezelsbruggetje op de Website tot stand gebrachte teksten, ontwerpen en andere materialen blijven eigendom van Ezelsbruggetje.nl, ongeacht of deze door Gebruiker of een derde ter hand zijn gesteld.
De gegevens zoals zichtbaar op de Website blijven te allen tijde eigendom van Ezelsbruggetje.nl.
Het is Gebruiker niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten van Ezelsbruggetje.nl en/of derden te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden.


Artikel 4. Gebruik

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Website en de inhoud van het geplaatste Ezelsbruggetje.
Het is Gebruiker niet toegestaan bij het gebruik van de Website activiteiten te ondernemen welke ten aanzien van derden de Website nadelig kunnen beïnvloeden.
Gebruiker dient bij het plaatsen een Ezelsbruggetje alle noodzakelijke zorgplichten in acht te nemen. In ieder geval zal Gebruiker ervoor zorgdragen dat met de inhoud van het Ezelsbruggetje geen rechten van anderen worden geschonden en dat het Ezelsbruggetje niet in strijd met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden is.
Ezelsbruggetje.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het door Gebruiker geplaatste Ezelsbruggetje. Gebruiker vrijwaart Ezelsbruggetje.nl tegen alle vorderingen van derden op Ezelsbruggetje.nl met betrekking tot het gebruik van de Website en/of met betrekking tot een door Gebruiker geplaatst Ezelsbruggetje.


Artikel 5. Beschikbaarstelling

Ezelsbruggetje.nl garandeert niet dat de Website altijd toegankelijk is en het door Gebruiker geplaatste Ezelsbruggetje derhalve te alle tijden zichtbaar is of blijft voor derden.
Ezelsbruggetje.nl heeft het recht de Website zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen, indien zulks nodig is in verband met onderhoud. 
Ezelsbruggetje.nl heeft het recht om het door Gebruiker geplaatste Ezelsbruggetje (i) zonder voorafgaande bekendmaking van de Website te verwijderen, (ii) voor overige Gebruikers te blokkeren, en/of (iii) de inhoud daarvan zonder voorafgaande bekendmaking aan Gebruiker te wijzigen.
Ezelsbruggetje.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Website.


Artikel 6. Slotbepalingen

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende hieruit, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

 

Ezelsbruggetje liken

Druk op de knop om dit ezelsbruggetje te liken.

(Vroeger kon je ook een eigen lijstje van favorieten bijhouden, dat is helaas niet meer mogelijk.)

Verwijderen?

Verwijderen van ezelsbruggetjes is niet meer mogelijk.

Er ging iets mis?

Er ging iets mis met het doorvoeren van je verzoek. Probeer het later nogmaals!